CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG 2014
Ngày đăng: 04:15 - 12/01/2017
Lượt xem: 1.279
Cỡ chữ
Năm 2013, Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao đã được lựa chọn là một trong các doanh nghiệp  đủ tiêu chuẩn để khảo sát và đánh giá chỉ số tín  nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014”
Chứng nhận “NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG NĂM 2014”
 Cho CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO
 
Năm 2013, Công ty Phim cách nhiệt Ngôi Sao đã được chọn là một trong các doanh nghiệp  đủ tiêu chuẩn để khảo sát và đánh giá chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014”
Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp trực thuộc Viện doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành triển khaiKhảo sát và Đánh giá sự phù hợp của Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao trong lĩnh vực:
“ CUNG CẤP & LẮP ĐẶT PHIM CHỐNG NÓNG CÁCH NHIỆT DÙNG CHO Ô TÔ & NHÀ KÍNH”
Sau kết quả khảo sát , ngày 04 tháng 11 năm 2014, Viện doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức Quyết định phê duyệt hồ sơ chứng nhận chỉ số tín nhiệm Mã hồ sơ 14-0118/TSQ:
“Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014” 
cho CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO.


Bình luận facebook